Ludmilla Balkis

Oreko

2023

WHITE SANDED STONEWARE

2 3.5"H X 15.75"W X 11"D