Ludmilla Balkis

Mendia

2023

WHITE SANDED STONEWARE WITH WHITE MATTE GLAZE

13"H X15"W X15"D

$10,000