Ludmilla Balkis

Ilargia

2023

WHITE SANDED STONEWARE

15"H X 18"W X 16"D