Ludmilla Balkis

Hodei

2023

WHITE SANDED STONEWARE

20.5"H X 27.5"W X 23.25"D